Sponzoři

Bez našich sponzorů bychom nemohli pořádat některé akce pro neslyšící děti a rodiče. Proto je naší povinností zde představit firmy, které nám přispívají. Za tým Jablíčko dětem moc děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci.

Seznam sponzorů za rok:

Darem rozumíme bezplatný převod majetku(peněžní prostředky, movitá věc, nemovitost nebo jiný majetkový prospěch), který realizujeme na základě darovací smlouvy podle občanského zákoníku §628 a násl.
Dar nemusí být určen na přesně vymezený účel, ale v určitých situacích je vhodné účel definovat – např. i pro potřeby zdanění.
V případě darování může dárce (fyzická a právnická osoba) dar použít jako odčitatelnou položku snižující základ daně z příjmů. Tuto položku je možné použít, pokud bude dar určen na taxativně vyjmenované účely (zákon č. 586/1992 Sb., §15, odstav. 8 nebo §20 odstav. 8).

Dárce – fyzická osoba

Dárce – fyzická osoba může použít odčitatelnou položku, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2% základu daněpoplatníka nebo činí alespoň 1.000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10% hodnoty základu daně.

Dárce – právnická osoba

Dárce – právnická osoba má nárok na odčitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit alespoň 2.000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 5% základu daně.Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.. tato DPH je pro plátce dalším nákladem spojeným s darem.

Zdroj: http://www.zivot90.cz

Sponzorství

Sponzorování je založeno na poskytnutí propagační, reklamní služby neziskovou organizací sponzorovi.Sponzorský příspěvek je chápán jako platba za poskytnutí takovéto služby.
Smlouva v tomto případě není smlouvou darovací, alesmlouvou o reklamě, př. o spolupráci podle obchodního zákoníku.
Náklady na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady asponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary“ snižuje sponzorský příspěvek daně v plné výši.

Zdroj: http://www.zivot90.cz

Napsat komentář