Usnesení MSPH

Jablíčko dětem, vzniklo 2. listopadu 2010 zápisem stanov na Ministerstvu vnitra České republiky.

Od 1. ledna 2016 je Jablíčko dětem, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze –   oddíl L, vložka číslo 22098

 

USNESENÍ

Název:

Jablíčko dětem, spolek

Účel:

 • obhajoba práv a zájmu sluchově postiženích
 • tvorba zázemí pro osoby se sluchovým postižením, posílení jejich samostatnosti a soběstačnosti
 • zvýšení možnosti začlenění členů do společnosti a snížení míry jejich sociálního vyloučení
 • koordinovat společné zájmy sluchově postiženích v oblasti legislativní, sociální, rehabilitační, informační atd.
 • prohloubit vzájemnou informovanost mezi sluchově postiženími, koordinovat jeho aktivity
 • vybudovat, informační, poradensky a vzdělávací systém, terapeutická a relaxační činnost
 • organizování klubové činnosti, seminářů, výstav, prezentací
 • poskytovat sluchově postižením lépe a tvořivěji využít čas a vytváření pro ně zajímavé a podnětné prostředí
 • výměnné pobyty a psycho-rehabilitační pobty
 • umožnit sluchově postižením se vzájemně společensky i neformálně stýkat, vzdělávat se a využít svých dovedností a znalostí
 • osvětové působení na veřejnosti, tak aby přijímala sluchově postižené zcela přirozeně jako součást svého společenství
 • Český znakový jazyk je základním dorozumívacím jazykem sluchově postižených osob v ČR. Komunikace probíhá na základě zákona o kom. systémech neslyšících a hluchoslepých č. 382/2008 Sb.
 • spolupráce se členy výboru, dobrovolník, a  jejich vzdělávání
 • spolupráce s patrony spolku a navazovaná partnerství s jinými spolky a institucemi

Název nejvyššího orgánu: výbor

Počet členů výboru: předseda, místopředseda a tři členové výboru

Způsob jednání:

 • předseda a místopředseda zastupují spolek navenek
 • jsou voleni výborem
 • za spolek může jednat rovněž místopředseda, pokud je k tomu zmocněn předsedou

Úplný výpis spolku, najdete zde:

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=758749&typ=UPLNY